Thư viện điều chỉnh giờ phục vụ từ ngày 28/05/2018 - 08/06/2018

  • Posted on: 25 May 2018
  • By: luongpt

Thư viện điều chỉnh giờ phục vụ từ ngày 28/05/2018 - 08/06/2018

P. Dewey 1, Dewey 2, P. Đọc cơ sở A : 7:30 - 11: 30 (sáng); 13:30 - 16:30 (chiều) (từ thứ Hai - thứ Sáu)

P. Đọc IPC, ACB & P. Tự học ACB: Tạm đóng cửa

Phòng tự học IPC : Mở cửa từ 7:30 - 16:30 (từ thứ Hai - thứ Sáu)

 

Ngay su kien: 
Monday, May 28, 2018 - 07:30 to Friday, June 8, 2018 - 16:30