Thư viện điều chỉnh giờ phục vụ: P. Dewey 1, P. Dewey 2: [7:30 - 11:30; 13:30 - 16:30]; P. Đọc (ACB, IPC, Cơ sở A), P. Tự học (ACB, IPC): đóng cửa

  • Posted on: 19 June 2018
  • By: luongpt

P. Dewey 1, P. Dewey 2: [7:30 - 11:30; 13:30 - 16:30]

P. Đọc (ACB, IPC, Cơ sở A), P. Tự học (ACB, IPC): đóng cửa

Ngay su kien: 
Monday, June 25, 2018 - 07:30 to Thursday, June 28, 2018 - 16:30