Điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 16h30; Địa điểm: Phòng Dewey 2, Phòng đọc Cơ sở A

  • Posted on: 6 February 2018
  • By: luongpt

Điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30; 

Địa điểm: Phòng Dewey 2, Phòng đọc Cơ sở A

Ngay su kien: 
Wednesday, February 21, 2018 - 07:30 to Friday, February 23, 2018 - 16:30